ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, MEGRENDELÉSEK

1.1 A Holcim Magyarország Kft. (7953 Királyegyháza, Cement utca 1.), mint Megrendelő az egyedi megrendelés (PO) Szállító/Szolgáltató részére írásban történő megküldésével megrendeli az abban meghatározott árukat, szolgáltatásokat. A Megrendelő által email-ben, faxon megküldött megrendelésének Szállító/Szolgáltató általi elfogadásával, írásban (email-ben, faxon) történő visszaigazolásával felek között szerződés jön létre. Felek kijelentik, hogy Megrendelő lehetővé tette Szállító/Szolgáltató részére, hogy a szerződéskötést megelőzően a jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”) megismerhesse és Szállító/Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásával az ÁSZF-ben foglaltakat, valamint az egyedi megrendelésben rögzített feltételeket elfogadja. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) 6:78.§-ban foglaltakra tekintettel a jelen ÁSZF a felek között létrejött szerződés részévé válik, kivéve, ha felek ettől eltérően állapodnak meg.

1.2 Amennyiben a megrendelés (PO) és a jelen általános szerződéses feltételek között ellentmondás jön létre, úgy a megrendelésben foglaltak lesznek irányadóak.

1.3 Bármelyik fél által kezdeményezett, az egyedi megrendelést érintő változtatás vagy kiegészítés kizárólag írásban a másik fél általi elfogadással válik hatályossá. Az egyedi megrendeléstől lényeges kérdésben eltérő tartalmú elfogadást új ajánlatnak kell tekinteni.

1.4 Amennyiben a Szállító/Szolgáltató a kiküldött megrendelést nem igazolja vissza, úgy a teljesítés megkezdésével az abban foglalt feltételek elfogadottnak tekintendők és a Megrendelő a teljesítést eszerint veszi át.

1.5 Felek a nyilatkozatok megtételekor írásbeliként értelmezik az elektronikus levél (email) formájában kelt, illetve a fax útján közölt dokumentumokat is. A Megrendelő beszerzési csoportja részéről a Szállító/Szolgáltató részére írásban megküldött egyedi megrendelés aláírás nélkül is érvényes jognyilatkozatnak minősül.

1.6 Felek kijelentik, hogy az 1.1 pont szerint létrejött szerződés felülír a felek között korábban kötött megállapodást, kialakított gyakorlatot

1.7 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződéses jogviszonyuk teljesítése során kölcsönösen együttműködnek egymással, valamint haladéktalanul tájékoztatják egymást minden olyan körülményről, mely a teljesítés szempontjából lényeges, valamint, ami a teljesítést megakadályozhatja, illetve veszélyeztetheti.

1.8 Szállító/Szolgáltató kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem korlátozott, illetve nem kizárt, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges pénzügyi, gazdasági, szakmai, műszaki feltételekkel, engedélyekkel, jogosultságokkal rendelkezik, valamint a képviseletében a teljesítésben ténylegesen részt vevő személyek a szükséges képesítésekkel, tapasztalattal rendelkeznek.

2. TELJESÍTÉS

2.1 Szállító/Szolgáltató az egyedi megrendelésben a Megrendelő által meghatározott teljesítési helyre szállítja az árukat, a megjelölt Incoterms paritással, illetve teljesíti a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelésben meghatározott határidőn belül, illetve időpontban. A teljesítési határidő a megrendelés elfogadásának keltétől számítódik. Amennyiben felek nem határoznak meg teljesítési (szállítási) határidőt, úgy Szállító/Szolgáltató a Megrendelő felszólítására köteles teljesíteni. Amennyiben felek kölcsönösen kikötötték a teljesítés időpontját, úgy Szállító/Szolgáltató a Megrendelő jóváhagyásával jogosult ezen időpont előtt teljesíteni.

2.2 Áruk szállítása esetén amennyiben felek nem állapodnak meg külön a szállítás módjáról, úgy Szállító DDP paritással köteles teljesíteni. Amennyiben felek külön nem állapodnak meg a teljesítés helyéről, úgy Szállító/Szolgáltató a Megrendelő székhelyére köteles az árut leszállítani illetve a szolgáltatást teljesíteni.

2.3 Szállító/Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a határidőben történő szerződésszerű teljesítési kötelezettség elengedhetetlen és elsődleges kötelezettsége. Szállító/Szolgáltató a terhére felróható teljesítési késedelem vagy hibás teljesítés esetén, köteles a teljes rendelési érték után napi 1% kötbért fizetni Megrendelő részére, mely nem lehet több a teljes rendelési érték 20 %-nál. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a Szállító/Szolgáltató díjazásából a nem vitatott kötbérkövetelését közvetlenül levonja. Megrendelő jogosult a kötbér mellett érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát is Szállítóval/Szolgáltatóval szemben.

2.4 Megrendelő kizárólag a megrendelésben szereplő árukat köteles átvenni és azok ellenértékét megfizetni, amennyiben azok mennyiségi és minőségi hibáktól mentesek és a teljesítés időpontjában alkalmasak a rendeltetésük szerinti célra, valamint megfelelnek a jogszabályi, szerződés szerinti követelményeknek.  Megrendelő csak a megrendelésben szereplő, képviselője által leigazolt szerződésszerűen teljesített szolgáltatások ellenértékét köteles megfizetni.

2.5 Áru szállítása esetén Szállító köteles a leszállított áruk kísérődokumentumait (szállítólevél, fuvarlevél, stb…), valamint a rendeltetésszerű használathoz szükséges egyéb dokumentumokat (használati útmutató, minőségi tanúsítvány, biztonsági adatlap, stb…) Megrendelő részére átadni, illetve rendelkezésre bocsátani legkésőbb a szállítás időpontjáig a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Szállító köteles gondoskodni az áruk megfelelő csomagolásáról és megjelöléséről az irányadó jogszabályok szerint.

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1 Az árakat, kedvezményeket és egyéb fizetési feltételeket a megrendelés tartalmazza. Az árak magukban foglalják az áruk szállításának, illetve szolgáltatás teljesítésének valamennyi szükségszerűen és indokoltan felmerült költségét, amennyiben bármely kivételes esetben többletköltségek merülnek fel, úgy azt Szállító/Szolgáltató ajánlatának részletezve tartalmaznia kell.

3.2 Megrendelő a számla kiállításának keltétől számított 30 napon belül átutalással fizeti meg az egyedi megrendelésben meghatározott árat/díjat a Szállító/Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén.

3.3 A számla kötelező mellékletét képezik a teljesítést igazoló okmányok (pl.: áru szállítása esetén szállítólevél, szolgáltatás teljesítése esetén teljesítési igazolás). Szállító/Szolgáltató köteles a számlán feltüntetni a PO megrendelési számot. Szállító/Szolgáltató szerződésszegése esetén Megrendelő jogosult a teljesítést követelni, továbbá Megrendelő jogosult a kifizetést, annak arányos részét addig visszatartani, amíg Szállító/Szolgáltató nem teljesít szerződésszerűen, illetve amíg nem teljesíti hibás teljesítésből eredő kötelezettségeit.

4. SZAVATOSSÁG

4.1 Áruk szállítása esetén Szállító szavatol azért, hogy Megrendelő tulajdonszerzését harmadik személy joga nem korlátozza, nem zárja ki. A vonatkozó jogszabályok szerint a Szállító szavatolja, hogy a leszállított termékek – csomagolással együtt - a teljesítés időpontjában az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek:

4.2 Rendeltetésszerű használatra alkalmasak

4.3 Megfelelnek a termékre irányadó dokumentumokban (megfelelőségi tanúsítvány, szállítói nyilatkozat, biztonsági adatlap, stb…), jogszabályokban meghatározott minőségi követelményeknek

4.4 Bármely hibától mentesek

4.5 Szolgáltatások teljesítése esetén Szolgáltató szavatol a szolgáltatás I. osztályú minőségben történő elvégzéséért.

4.6 Hibás teljesítés esetén - Megrendelő választása szerint – Szállító köteles elsősorban haladéktalanul kicserélni a terméket olyanra, mely megfelel a követelményeknek, vagy kijavítani a terméket, illetve Megrendelő árleszállítást igényelhet. Szállító viseli a fenti kijavítással, kicseréléssel járó költségeket. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a választott kellékszavatossági jogról másikra térjen át.

4.7 A szavatossági időtartamra, kötelező alkalmassági időre, minőségi követelményekre a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazandóak.  Amennyiben Szállító/Szolgáltató jótállást vállal, úgy erre vonatkozó kötelezettségvállalását és annak tartamát Szállító/Szolgáltató ajánlatának tartalmaznia kell.

5. MUNKAVÉDELEM

5.1 Amennyiben a szolgáltatás teljesítése illetve az áruk leszállítása a Megrendelő belső szabályzatai szerint munkavédelmi szempontból veszélyeztetett területen történik, úgy Szállító/Szolgáltató köteles a Megrendelő irányadó belső munkavédelmi szabályzatait betartani. Amennyiben Szállító/Szolgáltató nem rendelkezik az irányadó belső szabályzatokkal, úgy kérésére Megrendelő rendelkezésre bocsátja.

6. FELELŐSSÉG

6.1 Szállító/Szolgáltató köteles megtéríteni minden a szerződésszegése miatt bekövetkezett, valamint minden más – neki felróható okból – a szerződés időtartama alatt a Megrendelőnek okozott kárt. Egyebekben Szállító/Szolgáltató kárfelelősségére a Ptk. irányadó szabályai alkalmazandóak.

6.2 Eladó kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy betartja és betartatja az összes export-ellenőrzési szabályozást és gazdasági szankciós törvényt, beleértve, de nem kizárólagosan az Egyesült Államok, az Európai Unió, Svájc, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és az Egyesült Nemzetek Szervezete által végrehajtott jogszabályokat. a továbbiakban: Kereskedelmi törvények).

6.3 Eladó megerősíti, hogy a jelen megállapodás időpontjában a Kereskedelmi törvények értelmében egy vagy több szankcionált fél nem irányítja vagy birtokolja közvetlenül vagy közvetve legalább 50%-os szinten (egyénileg vagy összesítve).

6.4 Eladó a jelen szerződés időpontjában és annak időtartama alatt kijelenti, hogy (i) sem Eladó, sem annak részvényesei, leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai, igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottai, vagy bármely olyan entitás, amely 50%-ban vagy nagyobb mértékben tulajdonosa vagy ellenőrzése alatt áll a fent említett személyek, és (ii) a Vevő tudomása szerint egyik ügynöke, képviselője vagy Eladó nevében eljáró más személy, vagy bármely olyan entitás, amely legalább 50%-ban a fent említett személyek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll, nem minősül szankcionált magánszemélynek. vagy szankcionált szervezet, vagy bármely ország vagy más releváns szankciós hatóság által alkalmazott kereskedelmi korlátozások vagy szankciók hatálya alá tartozik.

6.5 Eladó szavatolja és vállalja, hogy a jelen megállapodás hatálya alá tartozó termékeket sem részben, sem egészben nem olyan személytől vagy olyan helyről szerzi be, aki/ami (i) a Kereskedelmi Törvények értelmében – az erről való meggyőződés Eladó kötelessége és felelőssége – szankcionált személynek minősül, vagy (ii) az országra vagy a területre az Egyesült Államok, az EU, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália vagy Svájc kereskedelmi tilalma vonatkozik, mint például Irán, Szíria, Oroszország, Krím, az úgynevezett Donyecki Népköztársaság és Ukrajna Luhanszki Népköztársasági területei által ellenőrzött területek.

6.6 Holcim Magyarország Kft. jogainak korlátozása nélkül , ha Eladó bármikor megsérti a Kereskedelmi törvényeket, Holcim Magyarország Kft. (a) mentesül a jelen szerződésből eredő összes kötelezettség alól, (b) adott esetben felfüggesztheti vagy felfüggesztheti Eladótól részéről történő szállítást/szolgáltatást mindaddig, amíg Holcim Magyarország Kft. jogszerűen folytatni nem tudja a szállítást/szolgáltatást, (c) saját belátása szerint, előzetes értesítés és fizetés nélkül felmondhatja ezt a megállapodást (d) követelheti a jelen szerződés Eladó általi megszegéséből eredő károk megtérítését.

7. SZELLEMI TULAJDON

7.1 Szállító/Szolgáltató szavatol azért, hogy a jelen szerződés alapján szállított termékek értékesítése, használata, illetve szolgáltatások teljesítése, igénybevétele nem sért szabadalmi jogot, vagy harmadik személyt megillető más szellemi tulajdont védő jogot, Szállító/Szolgáltató által licensz megállapodás alapján harmadik személynek biztosított jogot, mely hátrányos lehet a Megrendelőre.

7.2 Amennyiben a szerződés teljesítése során jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotás jön létre, Megrendelő kiköti a rendelkezési jogát ezen szellemi alkotás fellett.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1 Szállító/Szolgáltató és alvállalkozói a teljesítés során kötelesek tiszteletben tartani és alkalmazni az ENSZ Global Compact alapelveit, melyek az alábbi címen érhetők el:  https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

8.2 Szállító/Szolgáltató és alvállalkozói a teljesítés során kötelesek tiszteletben tartani és alkalmazni a Holcim Csoport Beszállítókra vonatkozó Üzleti Magatartási Kódexét, amely ide kattintva érhető el.

8.3 Szállító/Szolgláltató köteles a felek közötti jogviszony teljesítéséhez szükségszerűen átadott valamennyi adatot az irányadó adatkezelési szabályok szerint rögzíteni, tárolni, kezelni.

8.4 A Szállító/Szolgáltató – amennyiben a szerződéses kötelezettségének teljesítése érintett - köteles a „Vegyi anyagok regisztrálását, értékelését, engedélyezését, és korlátozását szabályozó” EU-i Parlament és EU-i Tanács rendelet előírásait betartani.

8.5 A felek között létrejött szerződés, valamint Megrendelések szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, illetve teljesítés során akár a Megrendelő, akár a Szállító/Szolgáltató jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatkezelés során felek kötelezik magukat a személyes adatok kezelésre irányadó alapelvek, jogszerűségre vonatkozó követelmények, egyéb jogszabályi rendelkezések teljes körű betartására, ideértve többek között a tájékoztatást, valamennyi érintetti jog érvényesítését, jogorvoslati lehetőségek biztosítását, adatvédelmi intézkedések megtételét. A Holcim Magyarország Kft. adatkezelési tevékenységeire vonatkozó tájékoztató az alábbi linken érhető el : Jogi és adatvédelmi tájékoztató

9. TITOKTARTÁS

9.1 Felek megállapodnak abban, hogy a másik fél üzleti, gazdasági tevékenységével kapcsolatos információt, tényt, adatot illetve ezekből készült összeállítást bizalmasan kezelnek. Ilyen információnak minősülnek, mindazok, melyeknek titokban maradáshoz a jogosult pénzügyi, gazdasági, piaci érdeke fűződik. Fentiekkel azonos védelemben részesül a vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági, szervezési ismeret tapasztalat vagy ezek összeállítása („Védett ismeret”). Felek nem használják fel és nem fedik fel a bizalmas információkat, védett ismeretet, kivéve kizárólag a szerződés és jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából. Mindkét fél kijelenti, hogy az ilyen információkat nem hozhatja nyilvánosságra, harmadik illetéktelen személlyel nem közölheti, gondoskodnia kell arról, hogy illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá, illetve semmilyen módon nem élhet vissza velük. Felek a fentiek szerint bizalmasan kezelendő adatokat, információkat arra jogosult harmadik személyekkel a jogosult másik fél előzetes jóváhagyásával közölhetnek. Jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás, vagy bíróság, hatóság megkeresése esetén felek kötelesek a jogosult másik felet előzetesen tájékoztatni az adatszolgáltatásról, annak jogalapjáról, valamint feltételeiről.

9.2 Felek biztosítják, hogy alkalmazottaik, közreműködőik tudatában vannak és tiszteletben tartják a jelen szakaszban meghatározott kötelezettséget. Felek megállapodása alapján a fenti titoktartási kötelezettség határidő nélkül fennáll.

10. ALVÁLLALKOZÓK ALKALMAZÁSA

10.1 Szállító/Szolgáltató a Megrendelő előzetes hozzájárulásával alkalmazhat közreműködőt, alvállalkozót. A jogszerűen igénybe vett közreműködő, alvállalkozó teljesítéséért a Szállító/Szolgáltató úgy felel, mintha ő maga teljesített volna. Jogszerűtlenül igénybevett közreműködő, alvállalkozó esetén a Szállító/Szolgáltató minden olyan kárért is felel, amely e nélkül nem következett volna be.

11. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGVITÁK

11.1 A jelen szerződésre a magyar jog irányadó. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkori hatályos vonatkozó magyar jogszabályok alkalmazandóak.

11.2 Felek a Pécsi Járásíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki értékhatártól függően.

 

Hatályos 2023. május 1. napjától.


Holcim Magyarország Kft.Székhely: 7953 Királyegyháza, Cement utca 1., Levelezési cím:
Királyegyházi Cementgyár, 7940 Szentlőrinc Pf.: 54.
Telefon: +36 73 500 900, Fax +36 73 500 958, cementhungary@holcim.com, www.holcim.hu